Cửa sổ mở quay nhôm hệ Việt Pháp

1,200,000 1,050,000